نمونه قرارداد نصب دوربین مداربسته، دزدگیر و درب برقی

دانلود نمونه قرارداد نصب دوربین مداربسته جهت همکاری و نمونه فایل ورد قرار داد نصب دوربین مدار بسته و دزدگیر و درب برقی و جک پارکینگی و نمونه قرار داد نصب حضور و غیاب و اثر انگشت جهت همکاران.

 

 


متن قرارداد کامل نصب و پشتیبانی دوربین مداربسته

 

قرار داد نصب و راه اندازی دوربین مدار بسته


این قرارداد در تاریخ …………………. فی مابین …………………………. به نمایندگی آقای ………………………. با سمت ……………………….  به نشانی ………………………. ……………………………..که در این قرارداد، کار فرما نامیده می شود، از یک سو و شرکت ………………………. به شماره ثبت ……………………….  به نمایندگی آقای ………………………. به نشانی………………………. ………………………………………..و به شماره تلفن ……………………….  که در این قرارداد، پیمانکار نامیده می شود، از سوی دیگر طبق مقررات وشرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد درج شده است، منعقد می گردد.

ماده ۱: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از نصب و راه اندازی تعداد ………………. دستگاه دوربین مدار بسته طبق شرایط و مستندات ارائه شده از طرف کارفرما به پیمانکار بر اساس برگ استعلام پیوستی.

ماده ۲: مبلغ قرارداد

کل مبلغ این قرارداد عبارتست از( به عدد……………………….  ریال معادل( به حروف  ………………………. ریال) می باشد.

تبصره۱: مبلغ قرارداد در طول مدت قرارداد بر اساس تغییر مقادیر کار و یا شرایط کار تا سقف ۲۵% قابل افزایش یا کاهش می باشد.

ماده ۳: مدت قرارداد

مدت زمان اجرای این قرار داد یک ماه شمسی از تاریخ امضای آن می باشد .

تبصره ۲ : در صورت به تاخیر افتادن اجرای پروژه به ازای هر روز کاری ۰٫۳درصد از مبلغ کل قرار داد از مبلغ پرداختی کسر خواهد شد.

ماده ۴: نحوه پرداخت مبلغ قرارداد

کل مبلغ قرارداد پس از نصب و راه اندازی و تحویل کامل  پروژه و تائید ناظر و تنظیم صورتجلسه تحویل قطعی به فروشنده پرداخت خواهد شد..

ماده ۵- حسن انجام کار

تضمین حسن انجام کار قید شده در ماده ۵ قراردادخرید ،شامل این قرارداد نیز می گردد.

توضیح : همزمان با تحویل موضوع قرارداد (ماده ۱) قرارداد خرید و تنظیم صورتجلسه تحویل قرارداد خرید ، قرارداد  نصب و راه اندازی منعقد خواهد شد.

ماده ۶: تعهدات پیمانکار

پیمانکار مسئولیت پیاده سازی صحیح کل موضوع قرارداد را متعهد می شود.

پیمانکار موظف است لیست افرادی را که در اجرای پروژه همکاری دارند به صورت کتبی به کار فرما اعلام نماید.

پیمانکار موظف است آموزش های لازم در خصوص کاربری سیستمهای فوق را به افرادی که از طرف کارفرما معرفی میشوند ارائه نماید و یک عدد دفترچه آموزش نرم افزار مانیتورینگ مورد استفاده را به کارفرما تحویل نماید.

پیمانکار متعهد است چنانچه در پروسه نصب سیستم CCTV در آیتم های مختلف اعم از طراحی و پیشنهاد محل نصب دوربین ها و دکل و نحوه وصل به سیستم برق و …. از نظر کارشناسی اشکالاتی متصور باشد و این موضوع برای شرکت مبین گردد، شرکت بایستی در جهت رفع آن و جلوگیری از بروز نقص فنی به کارفرما اعلام نماید تا از تبعات بعدی پیشگیری بعمل آید.

پیمانکار متعهد است نقشه محل قرارگیری دوربین ها که در آن محل عبور سیم دوربین ها به طرف سوئیچ های پیش بینی شده دقیقاً مشخص شده باشد را به کارفرما ارائه نماید.

ماده ۷: نگهداری و پشتیبانی

  • پیمانکار موظف به پشتیبانی فنی و سرویس و نگهداری دوره ای دوربین ها به مدت ۳ سال به صورت رایگان است.
  • پیمانکار موظف است حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت که کارفرما مشکل فنی را اعلام نماید به رفع ایراد اقدام کند.
  • پیمانکار متعهد می شود که طی دوره های ماهیانه سیستم کارفرما را بازدید و نسبت به رفع مشکلات احتمالی اقدام نماید.

ماده ۸: کسورات قانونی

کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد.

ماده ۹ : تسهیلاتی که توسط کارفرما فراهم می گردد

کار فرما تسهیلات زیر را در حد متعارف جهت تسهیل کار پیمانکار در صورت امکان فراهم خواهد نمود:

الف)تحصیل مجوز ورود کارکنان پیمانکار به ساختمانها و به مناطق ممنوعه برای اجرای پروژه.

ب)ترتیب ارتباط و اشتراک مساعی با سایر مقامات دستگاهی دولتی و موسسات در حد ضرورت اجرای خدمات موضوع قرارداد.

ج)مجوز استفاده کارکنان پیمانکار از اطلاعات فنی در رابطه با انجام خدمات موضوع قرارداد.

د)هماهنگی در خصوص باز کردن درب اتاق ها در خصوص اجرای موضوع قرارداد.

ه)ایجاد هماهنگی لازم با تأسیسات بیمارستان جهت همکاری با عوامل پیمانکار.

ماده ۱۰: بیمه

پیمانکار متعهد است خود و کلیه کارمندان و شاغلین تحت سرپرستی خود در محل های اجرای عملیات موضوع قرارداد را بیمه نموده و در مقابل جبران خسارت به اشخاص ثالث اعم از حقیقی و یا حقوقی ، محل های اجرای عملیات موضوع قرارداد را به هزینه خود بیمه مسؤلیت مدنی نماید و بیمه نامه ها را به کار فرما تسلیم نماید.

ماده ۱۱: فسخ قرارداد

در موارد ذیل قرارداد قابل فسخ می باشد:

۱-عدم توانایی فنی و مالی پیمانکار به تشخیص کار فرما

۲-واگذاری قرارداد به غیر بدون اجازه کتبی کار فرما

۳-ورشکستگی پیمانکار

۵-تأخیر غیر مجاز بیش از یک ماه از زمان تعیین شده

ماده ۱۲: مالکیت اسناد و طرحها و محرمانه بودن آنها

کلیه مطالعات و گزارشاتی که توسط پیمانکار به موجب این قرارداد تهیه می شود متعلق به کار فرما میباشدو کار فرما می تواند به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در اجرای طرحهای مختلف استفاده نماید.

کلیه اطلاعات کاربران و اطلاعات موجود در شبکه ها محرمانه می باشد.

 تبصره۳: پیمانکار متعهد می باشد از اطلاعات و آمار بدست آمده سوء استفاده ننماید. در غیر اینصورت کارفرما محق و مخیر می باشد که طبق قوانین رایج کشور و مفاد قرارداد با پیمانکار رفتار نماید.

ماده ۱۳: حل اختلاف/اختلافات

نظارت بر حسن اجرای مفاد قرارداد و ارزیابی از عملکرد فروشنده به عهده کارفرما خواهد بود و طرفین قرارداد کوشش خواهند نمود که کلیه اختلافات احتمالی ناشی از تفسیر یا اجرای این قرارداد را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند. در صورت بروز هر گونه اختلاف فی مابین طرفین ، ابتدا موضوع از طریق مذاکره حل و فصل می گردد و در صورت مرتفع نشدن موضوع ، حل اختلاف بر عهده کمیته حل اختلاف دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز موضوع

کمیسیون ماده ۹۴ آئین نامه مالی معاملاتی دانشگاه بوده و رای مراجع مزبور برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود و رای مذکور از طریق کمیته به نشانی طرفین که در این قرارداد درج گردیده است به پیوست نامه اداری ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۴: شرایط فورس ماژور : (شرایط غیر عادی)

درصورت بروز حوادث غیر مترقبه  ازقبیل جنگ، آتش سوزی ،زلزله ، سیل، طوفان وغیره ، قرارداد با رعایت مقررات قانونی به حالت تعلیق درخواهدآمد وپس از برطرف شدن موانع وبرقراری شرایط عادی ضمن تمدید مدت قرارداد نسبت به اجرای آن اقدام خواهد شد.

ماده  ۱۵: قوانین حاکم

این قرارداد مشمول کلیه قوانین جاری دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد.

این قرارداد در پانزده ماده و سه تبصره و چهار نسخه تنظیم گردیده که دو نسخه پس از امضاء تحویل پیمانکار و دو نسخه تحویل کار فرما می گردد و هر چهار نسخه در حکم واحد می باشد.

      نماینده کارفرما                                                              نماینده پیمانکار

   ……………………….                                                           ……………………….

     امضاء                                                                             امضاء

 

 


پس ار اولین خرید خود از نعیم پردازش می توانید فایل خام این قرارداد را از بخش فروش دریافت کنید.

 

 


مطالب مرتبط:

.

نمونه فاکتور دوربین مدار بسته و سیستم اعلام سرقت اماکن

دانلود نرم افزار طراحی نصب دوربین مدار بسته

 

 

.

.

.

.

.


نعیم پردازش: آموزش نصب دوربین مدار بسته

پخش و فروش عمده دوربین مداربسته، دزدگیر اماکن و درب های اتوماتیک برقی با قیمت های رقابتی

نمونه قرداد نصب دوربین مداربسته